Klachten en Privacy

Mocht je niet tevreden zijn met het traject, kun je terecht bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van de LVVP. Natuurlijk hoop ik dat je dan de ruimte voelt dat eerst met jouw (regie-)behandelaar te bespreken. Maar we hebben er alle begrip voor als die drempel (te) hoog is. Wij zullen actief naar jou ervaringen informeren aan het einde van de behandeling middels een vragenlijst (de Consumer Quality index, CQ-index). Maar mocht er tussentijds onduidelijkheid en/of ontevredenheid bestaan hoop ik dat je dit direct bespreekt, zodat we het direct met elkaar kunnen oplossen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing of vind je het lastig om dit rechtstreeks te bespreken met de (regie-)behandelaar, kun je ook terecht bij de klachtencommissie van de LVVP. 

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen

Om jou goed te kunnen behandelen, leg ik gegevens over jou vast. Hierbij houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar ik voor moeten zorgen als ik jouw persoonsgegevens gebruik. Ook staat erin welke rechten je hebt. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht mij om jou schriftelijk informatie te geven over hoe ik met jouw gegevens omga. Ik doe dit door deze privacyverklaring op mijn website te publiceren.

In het kort

In deze privacyverklaring lees je onder andere welke gegevens ik van jou bewaar. Ook vertel ik jou hoe ik de informatie die ik over jou bewaar bescherm. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorg ik ervoor dat alleen degenen die bij jouw behandeling betrokken zijn jouw gegevens kunnen bekijken. Het gaat om jouw gegevens, daarom vertel ik in deze verklaring ook hoe jij jouw eigen gegevens kunt bekijken en wat jij kunt doen als jij niet tevreden bent met de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Jij kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Inhoud van deze privacyverklaring

• Jouw rechten
• Gebruik van uw persoonsgegevens
• Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens? Bewaartermijn van uw gegevens
• Wie heeft toegang tot uw gegevens?
• Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Beveiligingsmaatregelen Vraag of klacht?

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus ik kan mij voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u bewaar en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij mij kunt vragen:

  • welke persoonsgegevens ik van jou heb;
  • om uw gegevens in te zien of om een kopie van jouw gegevens (dit kan alleen als de privacy  van een ander niet in gevaar komt);
  • om gegevens die ik van jou heb aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
  • om jouw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als ik niet wettelijk verplicht ben om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om jou goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
  • om een verklaring van jouzelf aan jouw dossier toe te voegen.

Bovenstaande vragen kun jij mondeling of schriftelijk aan mij stellen. Als je dat zelf niet kunt, mag je dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Gebruik van jouw persoonsgegevens

In mijn praktijk kan ik verschillende persoonsgegevens van jou gebruiken, zoals bijvoorbeeld jouw contactgegevens en behandelgegevens. Die gegevens bewaar ik in jouw persoonlijke, elektronische cliëntendossier. Dit doe ik in de eerste plaats om jou een goede behandeling te kunnen geven. Daarnaast heb ik ook gegevens van jou nodig om jouw behandeling in rekening te kunnen brengen. Ik bewaar de volgende gegevens van jouw:

• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
• Burgerservicenummer (BSN)
• Verzekeringsgegevens
• Onderzoeksgegevens en gegevens over uw behandeling

Ik verzamel jouw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als ik voor jouw behandeling samenwerk met andere zorgverleners, ontvang ik van hen gegevens over jouw behandeling.

Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens?

In de AVG staat dat jouw behandelaar ervoor moet zorgen dat jouw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden. Ik verzamel en bewaar jouw gegevens alleen

• om jou de psychologische zorg te bieden die jij nodig heeft;
• om de zorg die je hebt gekregen in rekening te kunnen brengen;
• om de kwaliteit en bedrijfsvoering van mijn praktijk op peil te houden;
• om aan zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit te kunnen laten zien welke zorg ik heb geleverd.

De door mij aangeleverde gegevens worden daarbij anoniem verwerkt.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor een goede behandeling. Voor jouw onderzoeks- en behandelgegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor jouw gezondheid nodig om de gegevens langer te bewaren. Jouw behandelaar bepaalt of dat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen degenen in mijn praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Zij bekijken jouw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden Ik ga vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Ik zal bijvoorbeeld jouw gegevens alleen met een ander delen als jij daar toestemming voor heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld jouw huisarts of bij een verwijzing naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld een psychiater) is toestemming van jou nodig.
Ik ben wettelijk verplicht om gegevens over de door mij geleverde zorg aan te leveren aan het landelijke Diagnose Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien jij tegen deze aanlevering bezwaar heeft, kun je dit kenbaar maken aan jouw behandelaar.

Beveiligingsmaatregelen

Ik doe veel moeite om jouw gegevens te beschermen. Ik ga zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met jouw gegevens om. Daarnaast heb ik mijn computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in jouw gegevens kunnen kijken, meld ik dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms geef ik organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook jouw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin ik jouw gegevens bewaar. Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die mijn computersystemen onderhouden of een organisatie die namens mij de geleverde zorg in rekening brengt. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met jouw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor ik ze opdracht heb gegeven. Ik maak met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Vraag of klacht

Als je een vraag of klacht heeft over de manier waarop ik met jouw gegevens omga, neem dan contact met mij op. De contactgegevens staan op mijn website. Mocht je er met jouw behandelaar niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mailen
Bellen
Info